PRIIP KID (Central investor information)

Formål

Dette dokument indeholder centrale informationer om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivning for at hjælpe dig med at forstå risiko, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Aktieselskabet ImproveInvest A/S (”fonden”). CVR: 44720795. Er en alternativ investeringsfond, hjemhørende i Danmark. Fonden har fokus på skabelse af værdi gennem køb, renovering og videresalg af ejendomme i Danmark. Fonden er opbygget som et investorejet aktieselskab, der gennem datterselskaber ejer ejendommene. Du investerer i fonden og bliver medejer af alle underliggende aktiver. ImproveInvest A/S rådgives af ImproveInvest Administration ApS (”Rådgiveren”).
Yderligere information findes på hjemmesiden www.improveinvest.dk
Dato for sidste opdatering 25/04/2024

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå. Hvad dette produkt drejer sig om?

Mål: Rådgiveren af fonden fokuserer på at skabe afkast gennem opkøb af ejendomme på centrale attraktive lokationer, som er kendetegnet ved større byer, hvor likviditeten i ejendomshandler er størst. Rådgiveren går efter ejendomme, hvor der kan skabes en indtjening ved at foretage en nøje planlagt, omhyggelig og grundig renovering. Renoveringen foretages med henblik på maksimal værdiskabelse ved videresalg. Værdiskabelsen ligger derfor i renoveringen, ikke i en spekulation i prisændringer i det generelle boligmarked. Ejendommene forventes solgt efter færdig renovering eller efter en kortere udlejningsperiode. De detaljerede krav til investeringer kan findes i investeringspolitikken www.improveinvest.dk. Selskabet værdi bygger på et forsigtighedsprincip, hvor værdien er fastlagt som summen af aktiver. Dvs. likvide midler og anskaffelser opgjort til kostpris. Der bliver ikke optaget en værdiforøgelse løbende, men alene ved realiseret salg. Dermed kan der let og overskuelig altid opgøres en sum af aktiverne.

Type: Dette er selvstændigt aktieselskab, med 2 aktieklasser, som er registreret udbyder af alternative investeringer hos Finanstilsynet.

Løbetid: Der er ikke nogen fastlagt løbetid på fonden. Aktieselskabets aktier er unoterede, men kan handles mellem investorer og mellem selskabet og investorer. Det er muligt for aktieinvestorerne at sælge deres aktier tilbage til selskabet til selskabets værdi, men første gang efter 5 år, og med 12 måneders varsel. Denne tilbagekøbes horisont kan dog forlænges af selskabets bestyrelse i 12 måneder, og/eller et proportionelt frasalg vil blive foretaget.
Beslutning om afvikling af aktieselskabet kan træffes iflg. selskabets vedtægter.

Påtænkt investorer: Investeringen henvender sig til semi-professionelle investorer, som indskyder over 750.000 DKK. Investeringen kan foretages gennem frie midler, pensionsmidler eller gennem CVR-numre. Det er dog et reguleringsmæssigt krav at det alene er danske CPR og CVR-numre.

Hvilke risici er der?

Nedenstående summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Vi har klassificeret investeringen som 3 ud af 7, som er en middel-lav risiko. Hvilket betyder at der er en middel-lav risiko for fremtidige tab. Men produktet indeholder ikke en beskyttelse, så du kan tabe noget eller hele din investering.
Afkastet påvirkes af:
Renoveringseffekt risiko: Udtrykker risiko for at renoveringsomkostninger overstiger ejendomsværdi forøgelsen.
Frasalgs risiko: Udtrykker risiko for at ejendommen ikke kan frasælges eller udlejes pga. effekter i lokaleområdet, skattemæssige ændringer eller lign.
Boligmarkeds risiko: Udtrykker risiko pludselige og større fald i boligmarkedet i den periode hvor renoveringen foretages.

Hvilket afkast kan jeg få?

Nedenstående tabel viser indtjeningen ved forskellige scenarier, hvis du investerer 1m DKK. Indtjeningstallene indeholder alle omkostninger i aktieselskabet, men ikke de omkostninger som du eventuelt betaler til din eksterne rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for dit netto afkast. Det fremtidig afkast kan ikke forudsiges præcist.

De forskellige scenarier er vurderinger af afkastet under forskellige markedsforhold og er ikke en præcise indikator.

Scenarier ved investering på 1m DKK1 år5 år
Stress Evt. værdi efter omk.
Afkast
960.000
-4%
850.000
-15%

Ufordelagtigt Evt. værdi efter omk.
Afkast

1.000.000
0%

1.000.000
0%

Moderat Evt. værdi efter omk.
Afkast

1.100.000
+11%

1.690.000
+69%

Fordelagtigt Evt. værdi efter omk.
Afkast1.300.000
+90%

3.780.000
+150%

Hvilke omkostninger er der?

Hvis personen der rådgiver dig eller sælger dig produktet, opkræver yderligere omkostninger, er personen forpligtet til at oplyse dig om disse omkostninger og om hvordan din investering påvirkes.
Administrationsselskabet modtager et honorar på 1,00% (afregnet som 0,25% hvert kvartal) for forvaltning, revision og reguleringsomkostninger. Derudover modtager forvaltningsselskabet et performancefee på 15% af det årlige afkast efter omkostninger. Performance fee’et beregnes og afregnes årligt på baggrund af forskellen mellem selskabets værdi ved årets starte ifht. selskabets værdi ved årets afslutning. Selskabets værdi bliver altid opgjort som summen af aktiver, dvs. summen af likvide midler og kostprisen på eksisterende projekter. Værdiforøgelse fra renoveringen bliver alene optaget ved realiseret salg af projektet. Performance fee’et er desuden underlagt et princip om watermark. Dvs. at der ikke bliver afregnet performance fee før det samlede afkast efter omkostninger er positivt. Er der derfor et år med negativt afkast, skal dette medregnes i det efterfølgende års afkast, før der afregnes performance fee.
Hvis der investeres 1m DKK og det antages at investeringen udvikler som antaget i det moderate scenarie vil der det første år være flg. omkostninger:

Ved udtrædelse efter 5 år, med en investering på 1m DKK og investeringen udvikler sig som beskrevet i det moderate scenarie vil der samlet have været flg. omkostninger samlet:

Dette viser hvordan omkostninger har betydning for dit afkast hvert år i investeringsperioden. Det viser at dit gennemsnitlige årlige afkast forventes at være 15,97% før omkostninger og 13,40% efter omkostninger.

Hvor længe bør du beholde det og muligheder for at tage penge ud undervejs.

Pga. tidshorisonten i renoveringsprojekterne og de tilsynsmæssige krav kræver det at have en investeringshorisont på 5 år. Efter 5 år vil det være muligt at trække pengene ud af projektet. Et sådant ønske skal skriftligt varsles til selskabet med 12 måneders varsel og udbetaling vil ske ved tilbagesalg af aktiverne til selskabet. Salget foretages en værdi baseret på selskabets værdi, altså summen af likvide midler og kostprisen på eksisterende projekter. Hvis indløsning repræsenterer mere end 20% af selskabets indre værdi, kan selskabet forlange indløsningen udsat op til maksimalt 12 måneder eller delvist proportionalt i en periode, som bestyrelsen anser som værende i selskabets bedste interesse.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over investeringen kan rettes til investeringsforvalteren, Improve Invest Aps, Strandvejen 125, 2900 Hellerup.

ANDEN RELEVANT INFORMATION

Yderligere information om investeringens struktur, omkostninger og funktion findes i selskabs vedtægterne og forvaltningsaftalen, der danner grundlag for investeringen og som vil blive gjort tilgængelig ved henvendelse til selskabet til gennemsyn for potentielle investorer forud for en endelig investeringsbeslutning.