Politik for integration af bæredygtighedsrisici (ESG)

Gældende for:Aktieselskabet ImproveInvest A/S
Godkendt af:Bestyrelsen for ImproveInvest A/S
Godkendt pr.:
Retsligt grundlag:EU-forordning 2019/2088/EU af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosure forordningen”), BEK nr. 1254 af 11/06/2021 (Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.) §4.
Versions nr.1.0

1. Indledning

Vi har alle et ansvar for at hjælpe med at sikre, at samfundet løbende forbedrer sig på miljømæssige, sociale og governance (ESG) området. Det er centralt for os alle.

Aktieselskabet ImproveInvest A/S er der et ønske om at foretage investeringer i renoveringsprojekter, der bidrager med forbedringer indenfor ESG-området under hensyntagen til interne retningslinjer og investeringspolitik og overordnede risiko- og afkastmålsætning.

2. Integration af bæredygtighedsrisici (ESG) i investeringsstrategi

2.1. ImproveInvest A/S er aktive indenfor investeringer i renovering af ejendomme.

2.2. ImproveInvest A/S ønsker at øge fokus på anvendelsen af ESG venlige produkter, og selskabet har derfor opstillet en række interne krav til anvendelse

3. Integration af bæredygtighedsrisici (ESG) i renoveringsprocessen

3.1. Renoveringprincipper:

3.1.1. Vi tilstræber altid at følge Dansk Standards principper for ansvarlig renovering.

3.1.2. Vi har en præference for renovering ansvarligt og vælge ESG optimerende materialer.

3.2. Overskudslikviditet

3.2.1. Selskabet overskudslikviditet bliver primært placeret i likvide indlåns konti hos danske banker, som ikke er kendetegnet ved ESG problematisk adfærd.

3.2.2. Såfremt selskabets overskudslikviditet bliver placeret i korte obligationer vil dette ske i danske obligationer udstedt af staten, realkreditselskaber eller virksomhedsobligationer.

3.2.3. Der vil ikke blive købt obligationer udstedt afi selskaber, der er involveret i udvikling, produktion, distribution eller opbevaring af konventionelle våben, såsom anti-personelminer, klyngebomber, biologiske våben, eller kemiske våben.

3.2.4. Der vil ikke blive købt obligationer udstedt af selskaber, der har en stor del af deres indtjening gennem særligt klimabelastende aktiviteter.

4. Integration af bæredygtighedsrisici (ESG) i aflønningspolitik

4.1. ImproveInvest har en ambition om at være konkurrencedygtigt lønmæssigt for at kunne tiltrække de rette kompetencer – det gælder både for direktionen og for ansatte på kontrakt. Det betyder, at aflønningen fastsættes på et niveau, der dels afspejler kravene og er konkurrencedygtig i forhold til gældende markedsvilkår, uanset køn. Aflønningen består udelukkende af en fast løn inklusiv eventuel pension.

5. Opdatering og opfølgning

5.1. ImproveInvest offentliggør politikken på hjemmesiden, ligesom selskabet løbende følge udviklingen på markedet indenfor ESG-renovering, og som minimum genbesøge denne politik årligt.

6. Historik

28.04.2024 Oprindelig version